Home / culturalscience

culturalscience

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ โครงการเพชรวัฒนธรรม รอบพิเศษ (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปร …

Read More »

การปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยไม่ให้มีการสอบสัมภาษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การปรับระบบการคั …

Read More »