Home / ประวัติคณะ

ประวัติคณะ

ปี พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยะเวชกุล ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านมีชัย ฤชุพันธ์ ได้อนุมัติให้สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์) เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2547 และ สกอ.ให้การรับทราบหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 ได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2549

ปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และ สกอ.รับทราบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยได้กำหนดชุดครุยปริญญาและสีประจำหลักสูตร คือ สีเทาเงิน ได้รับการรับรองคุณวุฒิของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตจาก ก.พ. ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และหลักสูตรนี้ ก็เกิดขึ้นในสมัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยะเวชกุล ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านมีชัย ฤชุพันธ์ ซึ่งบุคคลทั้งสาม คือ ผู้ที่มีคุณูปการต่อการตั้งหลักสูตรสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ. 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร และคณาจารย์  ได้ดำเนินการริเริ่มและดำเนินการขอจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ จากเดิมที่เป็นสาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนงานภายในจนสามารถจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้เป็นที่สำเร็จ ในปี 2554 การจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์โดยบุคคลสำคัญที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี คือ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต) และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ท่านอำนวย ปะติเส) ซึ่งบุคคลทั้งสามคือผู้มีพระคุณในการก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์โดยแท้ โดยมหาวิทยาลัยมีมติให้จัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ให้มีชื่อเรียกว่า “Faculty of Cultural science” ดังนั้น วันที่ 28 มกราคม 2554 ถือเป็นก่อตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ นับเป็นคณะแรกของประเทศไทยและมีการประชุมบุคลากรคณะวัฒนธรรมศาสตร์ครั้งแรกขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2554

บันทึกแห่งความทรงจำ

“…คราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 28 ม.ค. 2554 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลย์วิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร วาระที่ 4.1.10 ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ประธานในที่ประชุมได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทน นายอำนวย ปะติเส นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวาระการประชุมนี้มีผู้เข้าชี้แจง ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร, นายสามารถ จันทร์สูรย์,ดร.ศาสตรา เหล่าอรรคะ, นางสาวรชพรรณ ฆารพันธ์ และนายนวพัสส์ จันทร์เทพ เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น. หลังจากที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้นำเสนอรายละเอียดในการจัดตั้งคณะ ด้วยวาจาประกอบ PowerPoint ที่ประชุมโดยท่านประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุมได้ซักถามคณะผู้เข้าชี้แจง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการได้ตอบคำถามของที่ประชุม ซึ่ง นายวีระ     โรจน์พจนรัตน์ (อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิได้ชี้แจงถึงความจำเป็นและความสำคัญของการจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์ เพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะบรรดาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชีย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ พร้อมสรุปว่า คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สามารถรองรับและเป็นประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย ตลอดจน เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติในอนาคตได้ โดยเฉพาะงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม จากนั้น ศาสตราจารย์ปราณี กุลละวณิชย์ ได้ถามว่า “คณะนี้เป็นคณะแรกในประเทศไทย ใช่หรือไม่” ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร ผู้อำนวยการฯ ตอบว่า “ใช่ครับ” และต่อจากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า “มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะวัฒนธรรมศาสตร์” เมื่อสิ้นเสียงคำกล่าวจากประธานฯมีรอยยิ้มของทีมงานที่เข้าไปนำเสนอด้วยความปลื้มปิติ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ก็เกิดขึ้น ณ บัดนั้น เมื่อเวลา 11.45 น.ของวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554….”

ปี พ.ศ.2554 ได้ปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งห้องเรียนกรุงเทพมหานครและนครราชสีมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มาเปิดการเรียนการสอนที่ศูนย์บริการวิชาการมหาสารคามเพียงศูนย์เดียว คงเหลือไว้เฉพาะในระดับปริญญาโทไว้ที่ศูนย์นอก โดยได้นำเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 (วาระที่ 5.1.14 แจ้งข้อมูลการปิดการเรียนการสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.(สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์) ณ นอกสถานที่ตั้งจำนวน 2 แห่ง) วันที่ 30 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเวศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร และได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2555 วาระที่ 5 เรื่อง 5.3 แจ้งเพื่อทราบจากกองแผน ข้อ 2 รายงานข้อมูลการดำเนินงานและรายงานการเงิน โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (กรณีการเลิกโครงการ) (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)

ปี พ.ศ.2555 คณะวัฒนธรรมศาสตร์  ได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 หลักสูตรนี้จะเริ่มใช้กับนิสิตตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิตรุ่นแรกในระดับปริญญาตรีของคณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) ที่กำหนดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม UNTAD และ อาเซียน

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้จัดทำหลักสูตรในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรใหม่ขึ้นครั้งแรก ที่มีชื่อว่า “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม” โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม พจนสาร หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ถนนพญาไท  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video  Conference) ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 4.1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 ) ที่ประชุมมีมติผ่านหลักสูตรดังกล่าว หลังจากที่หลักสูตรนี้ มีการแก้ไขและนำเข้าสู่ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 3 ครั้ง ใช้เวลากว่า 1 ปี บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการจัดทำหลักสูตรให้สำเร็จ ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร  เป็นผู้นำในการทำหลักสูตร โดยมีคณะทำงานคนสำคัญได้แก่ นางสาวเกสราภรณ์  สกุลโพน และ           ดร.พนัส   โพธิบัติ และในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น  บุคคลที่มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อให้หลักสูตรผ่าน ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์พิเศษ  อักขราทร  จุฬารัตน)  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  สมัปปิโต) ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย (ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปะเทพา )  นอกจากนี้ในการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม  โดยคณะกรรมการประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์ บุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ได้แก่  ศาสตราจารย์ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  (เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ)     นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  (อดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม )  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ฝ่ายข้าราชการประจำ   และ ดร.กล้า  สมตระกูล ( ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะวัฒนธรรมศาสตร์  และอดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม) บุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดคือผู้ที่มีคุณูประการในการทำให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเกิดขึ้นในโลก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)

คณะวัฒนธรรมศาสตร์แม้เป็นคณะใหม่แต่ก็เป็นคณะที่คาดว่าจะมีอนาคตอันก้าวไกล จะเห็นได้จากมีจำนวนนิสิตที่สนใจสมัครเข้าเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี มีทุนวิจัยจากภายนอกเข้ามาปีละประมาณ 4-6 ล้านบาท มีลูกศิษย์ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ นักวัฒนธรรม ผู้พิพากษา-อัยการ ครู-อาจารย์ พระสงฆ์ ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ นักการเมือง วิศวกร ผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิง เป็นต้น และที่สำคัญเป็นคณะที่มีผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก เช่น การวิจัยกว่า 263 เรื่องที่โดดเด่น คือ งานวิจัยปฏิบัติการในการสร้างภาพยนตร์แนววัฒนธรรม เรื่อง “ ฮักนะ’สารคาม ” ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคามเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคณะวัฒนธรรมศาสตร์เป็นคณะที่หาเลี้ยงตัวเองได้เกือบทั้งหมด นับเป็นคณะใหม่ที่กำลังเติบโตเป็นอย่างยิ่งในวงวิชาการทางวัฒนธรรมของไทย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการประเมินโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา) จากคณะกรรมการสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกอด้วยคณะกรรมการการประเมิน 5 ท่าน ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร (ผู้แทน กกอ.) 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิงอร ตั้นพันธ์ (ประธาน IQA) 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 4. นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย (ผู้แทน สกอ.) และ 5. นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค จากการประเมินครั้งนั้นคณะกรรการบริหารหลักสูตร คณะวัฒนธรรมศาสตร์ จึงได้พิจารณาทบทวนปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา) โดยดำเนินการขอปิดโครงการตามขั้นตอนระเบียบมหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2557 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เสนอเรื่องขอปิดหน่วยบริการวิชาการภายนอกจังหวัดนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557

ในระเบียบวาระที่ 4.1.2 คณะกรรมการได้พิจารณาการปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบการปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ โดยปิดโครงฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป และดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย โครงการจัดการเรียนการสอนภายนอก พ.ศ. 2552 ข้อ 36 วรรค 2-3

2. มอบกองแผนงานตรวจสอบระเบียบที่เกี่ยวข้องและนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

กองแผนงานได้เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557

ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ข้อ 5.1.10 การปิดโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนจังหวัดนครราชสีมา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในคราวประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 29 มกราคม 2553 มีมติเห็นชอบโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา) ซึ่งมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะปิดโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยปิดโครงการฯ ตั้งแต่ภาคเรียนที่3 ปีการศึกษา 2556 เพื่อควบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของคณะให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะยังคงมีการอำนวยความสะดวกและดูแลนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 มกราคม 2557 เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ขอนำเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อทราบการปิดโครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ห้องเรียนนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วัดสุทธจินดา)หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน