วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity)

วารสารระดับชาติในฐานข้อมูล TCI

 
 
 
 

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม  (Cultural Diversity)

   
ปีที่ 15 ฉบับที่ 35
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2559
   
   
   
ปีที่ 14 ฉบับที่ 33
ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558
   
   

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 30
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557

 

 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 29
ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ปีที่ 13 ฉบับที่ 28
ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2557
ปีที่ ฉบับที่
ประจำเดือน – 2556
   
   
 
 
 
 
  คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความในวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural Diversity)

 

     

การเตรียมต้นฉบับ

 
     
  ภาษาไทยให้ยึดหลักการใช้คำศัพท์และการเขียนทับศัพท์ภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณฑิตยสถาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้ตัวเล็กทั้งหมด ยกเว้นชื่อเฉพาะต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องด้านการใช้ภาษาและการใช้สำนวน จากผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ขนาดของต้นฉบับ ให้พิมพ์ในกระดาษ A4 ใช้ตัวอักษร TH Sarabun 16 pt.  
     
     

การส่งต้นฉบับ

 
     
 

การส่งต้นฉบับเอกสารพร้อม File ข้อมูลที่กองบรรณาธิการวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม งานบัณฑิตศึกษา คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด  อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม 44000 หมายเลขโทรศัพท์ 043-742827 ภายใน 6133 หรือส่งจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ E-mail address (journalfcs@msu.ac.th) ถึงบรรณาธิการวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม

>>>ดาวน์โหลดหนังสือขอส่งบทความวิชาการ<<<

 
     
     

การพิจารณาต้นฉบับ

 
  บทความต้นฉบับที่ส่งเพื่อตีพิมพ์ในวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม ต้องผ่านการพิจารณา (peer review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน กองบรรณาธิการจะตอบรับต้นฉบับภายใน 2  เดือนและจะแจ้งผลพิจารณาให้ทราบหลังการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
     
     
ข้อกำหนดของบทความต้นฉบับ (Manuscript Requirements)  
  ผู้ที่ประสงค์จะส่งบทความจะต้องส่งบทความทาง Online โดยมีข้อกำหนดดังนี้  
  1. บทความมีความยาวไม่เกิน 7,000 คำ
2. ชื่อบทความต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อต้องเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาวไม่เกิน 250 คำ
4. คำสำคัญของบทความใส่ไว้ท้ายบทความทั้งภาษาไทยและอังกฤษไม่เกิน 5 คำ
5. ตัวอักษรตลอดทั้งบทความใช้ตัวอักษร Angsana New 16 (ภาษาไทย) และ Times New Roman 12 (ภาษาอังกฤษ)
6. ผู้ส่งบทความควรตรวจสอบความถูกต้องของการพิมพ์ต้นฉบับ เช่นตัวสะกด เครื่องหมาย วรรคตอน ความสละสลวยของการใช้ภาษา
 
     
     
องค์ประกอบของบทความ  
  1. บทความวิชาการ  
  หัวข้อและเนื้อหาควรชี้ประเด็นที่ต้องการนำเสนออย่างสมบูรณ์ มีลำดับเนื้อหาตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจชัดเจนรวมถึงการใช้แนวคิดทฤษฎีวิเคราะห์ประเด็นต่างๆตามหลักวิชาการ โดยผู้เขียนสามารถให้ทัศนะทางวิชาการผ่านมุมมองของตนเองที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน  
     
  2. บทความวิจัย  
  ควรมีการเสนอประเด็นต่างๆอย่างชัดเจนตามรูปแบบของการเขียนบทความวิจัย โดยสรุปสาระสำคัญมาจากการวิจัย เช่น ความเป็นมาของการวิจัย วัตถุประสงค์ สมมติฐาน หรือโจทย์การวิจัย กรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และอภิปรายผลการศึกษา  
     
  ทั้ง 2 ประเภทต้องมีการอ้างอิง (Citation) และบรรณานุกรม (Reference) ตามแบบ APA (คลิกนี้ APA Style)  
     
การจ่ายค่าสัมมนาคุณวารสาร  
 

ให้จ่ายเงินสมนาคุณแก่บรรณาธิการวารสารทางวิชาการเป็นการเหมาจ่าย เพื่อเป็นค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดต่อประสานงานในอัตราวารสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1 กรณีผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์และบุคลากร คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 1,500บาท/1 บทความ
          2 กรณีผู้นิพนธ์เป็นนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา  2,500 บาท/1 บทความ
          3 กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลากร/นิสิต มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยทักษิณ) จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 3,000 บาท/1 บทความ
          4 กรณีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลทั่วไป จ่ายค่าพิจารณาบทความในอัตรา 4,000  บาท/1 บทความ
          กรณีการจ่ายเงินสมนาคุณแก่บรรณาธิการวารสารวิชาการ ตามข้อ 1-4  ให้จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” บัญชีเลขที่ 438-2-64293-4 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ออมทรัพย์ และจะต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) journalfcs@msu.ac.th เท่านั้น
          กรณีการจ่ายเงินสมนาคุณแก่บรรณาธิการวารสารวิชาการแล้ว แต่ไม่ดำเนินการส่งหลักฐานการจ่ายเงินผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) journalfcs@msu.ac.th ทางฝ่ายประสานงานวารสารจะถือว่าผู้สนใจส่งบทความยังไม่จ่ายเงินสมนาคุณแก่บรรณาธิการวารสารวิชาการ

 
     
ผู้ประสานงานวารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม : นายอธิปไตย กว้างขวาง