You are here::
 
 

ปริญญาตรี

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in Cultural Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการวัฒนธรรม)
(ชื่อย่อ)  :  ศศ.บ. (การจัดการวัฒนธรรม)
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Arts (Cultural Management)
(ชื่อย่อ)  :  B.A. (Cultural Management)