You are here::
 
 
อีเมล พิมพ์ PDF

 

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2557 ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 3 ปี ณ ลานหน้าคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวแสดงความยินดีกับผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม


กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ และให้นิสิตทุกระดับชั้น มีความรัก ความสามัคคีที่ดีต่อกัน รวมถึงเป็นการสร้างค่านิยม รักสถาบันและคณะ อีกทั้งเพื่อเป็นการบูรณาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้อีกประการหนึ่งคือ บรรดาปราชญ์หรือศิลปินพื้นบ้านทั้งหลายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำเสนอผลงานให้ผู้สนใจ ได้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนได้เข้ามาแลกเปลี่ยนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ดังนี้

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2557
1. สาขาศิลปกรรม ได้แก่ 1) นายทรงรัฐ อ่อนสนิท 2) นายไพบูลย์ ผิวไทสง 3) นางสาวอมรรัตน์ วงศ์ษา 4) นายสมพงศ์ หอมพนา 5) นายกิตติศักดิ์ เยาวรุตม์
2. สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสุรพล ทองโสม
3. สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ นายไพรัตน์ ชื่นสี
4. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ นายโสภา รัตนพลแสน
5. สาขาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นางสมบัติ ชูศรีวัน
6. สาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ นายชาลี แสงพล
7. สาขาภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ นายดำ สรรพ์สมบัติ
8. สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่ นายเรือง สุระเสียง
9. สาขาวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน ได้แก่ นายดวงเนตร รัตนตรัยวงศ์

 

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 เวลา 20.00 น. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นและเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556 ขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 2 ปี ณ ลานหน้าอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวรายงาน

กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 2 ปี อันจะสร้างความภาคภูมิใจ แก่บุคลากร ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา และสร้างความภาคภูมิใจแก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกทั้งเพื่อมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าผู้สร้างผลงานอันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ ทั้งยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม

ตลอดจนเพื่อเป็นการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเป็นการสืบทอดและสร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชนที่มีต่อวัฒนธรรมไทยในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง คณะวัฒนธรรมศาสตร์มุ่งที่จะให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา เกิดจิตสำนึกเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อันจะก่อให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของชาติ อันจะส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติสืบไป

ในโอกาสนี้ นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จำนวน 13 ท่าน ดังนี้

สาขาศิลปะและการแสดงพื้นบ้าน ได้แก่

1.  นางสุภาพ  ติณรัตน์  (หมอลำ)
2.  นายทองสา  ปากศรี  (ตลกหมอลำ)
3.  นางทองแหวน  สิทธิบุ่น  (หมอลำกลอน)
4.  นางละมุล  กุลทิพย์  (หมอลำกลอน)
5.  นางเสวย  ภักดีวุฒิ  (ศิลปะการทำธงผะเหวด)

สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายสุรพล  ทองโสม
สาขาเกษตรกรรม ได้แก่ นายลุน  เสน่หา
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ นายสนั่น  แก่นกลางดอน
สาขาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นางสาวภัทร์ธีนันท์  เมืองจันทร์
สาขาการแพทย์แผนไทย ได้แก่ นายมนูธรรม  อุทัยแพน
สาขาภาษาและวรรณกรรม ได้แก่ นายสุนทร  แพงพุทธ
สาขาศาสนาและประเพณี ได้แก่นายบุญเรือง  แก้วใส
สาขาวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน ได้แก่ นางสมจิตร  บุรีนอก

 

 

 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 18.00 น. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอีสาน ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวัฒนธรรมศาสตร์ ณ ลานหน้าอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีรองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร คณบดีคณะวัฒนธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอีสานใน 5 สาขา ดังนี้ นายธีรพล นามวงศ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม (ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน), นายลือศักดิ์ แก้วชุมพล สาขาประเพณีและศาสนา (หมอสูตรขวัญ), นายสุเมธ เทพขาม สาขาศิลปหัตถกรรม (ช่างทำแคน), นายเฉลิมพงษ์ รินทรึก สาขาแพทย์แผนไทย (หมอยาสมุนไพร), และนางประคอง ภวภูตานนท์ สาขาอาหารและโภชนาการ (แจ๋วฮ้อนท่าขอนยาง)

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและเป็นการสืบทอดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชนที่มีต่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายด้านวัฒนธรรมของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับงานวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคนให้สมบรูณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจสติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม และสังคมที่สมดุลสืบไป ในการนี้มีผู้บริหาร อาจารย์ นิสิต และผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมจำนวนมาก

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโนนศรีสวัสดิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยกิจกรรมภายในโครงการ ได้มีการสาธิตวิธีการทำพานบายศรีขนาดเล็กเพื่อจำหน่ายในรูปแบบของที่ระลึก หรือของชำร่วย ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนฯ