You are here::
 
 

คอลัมน์หมายเลข 7 - เตือนเจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบก่อนจ่ายงบรัฐ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

คอลัมน์หมายเลข 7 - เตือนเจ้าหน้าที่ต้องรอบคอบก่อนจ่ายงบรัฐ   >>> ชมคลิปวีดีโอ <<<

คอลัมน์หมายเลข 7 - เตือนเจ้าหน้าที่ ตรวจก่อนจ่ายค่างวดงาน      >>> ชมคลิปวีดีโอ <<<