You are here::
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญา

"วัฒนธรรมนำทาง มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม สู่สากล"

 

วิสัยทัศน์

"รู้้ทุนทางภูมิปัญญา ผสมผสานความรู้และนวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่บนฐานวัฒนธรรม"


พันธกิจ

1.  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2.  สร้างผู้นำทางวัฒนธรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ สร้างความสงบสุขแก่สังคมและเผยแพร่ พัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3.  มุ่งการศึกษาวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ

4.  มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม


ค่านิยมองค์กร

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำในด้านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่เป็นเลิศทางวิชาการ การประยุต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้นำในการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กระบวนการร่วมมือเป็นเคือข่าย ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

ตราประจำคณะ