You are here::
 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรัชญา

"ความรู้ทำให้คนองอาจ วัฒนธรรมศาสตร์สร้างความสงบสุข ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม"

 

วิสัยทัศน์

ความรู้ทางวัฒนธรรมมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  คณะวัฒนธรรมศาสตร์มุ่งเน้นเป็นแหล่งผลิตความรู้ด้านวัฒนธรรมสาสตร์ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อให้บัณฑิตนำศักยภาพของศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมาประยุกต์  และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสงบสุขของชาติ


พันธกิจ

1.  มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

2.  สร้างผู้นำทางวัฒนธรรมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ สร้างความสงบสุขแก่สังคมและเผยแพร่ พัฒนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

3.  มุ่งการศึกษาวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เพื่อนำมาประยุกต์พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ

4.  มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคม


 ค่านิยมองค์กร

 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำในด้านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่เป็นเลิศทางวิชาการ การประยุต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นผู้นำในการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน โดยใช้กระบวนการร่วมมือเป็นเคือข่าย ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 

 

 

  ตราประจำคณะ