You are here::
 
 

แผนยุทธศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การขยายโอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ภายใต้การเรียนการสอนที่ ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนานิสิตเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย  รวมทั้งสร้างความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนางานวิจัย  งานสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น  และสังคม  สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การให้บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  ภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร่  พัฒนา  และส่งเสริมภาพลักษณ์ทางด้าน ศิลปะ  วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสานให้ยั่งยืนสืบไป
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาระบบกายภาพ  สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน  และภายนอกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7   การส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการนำทุนทางวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และถูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน