You are here::
 
 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันที่ 19 เมษายน 2561 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ส่งเสริมให้เกิดการความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรและนิสิตของคณะวัฒนธรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมในงานมีการถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีสู่ขวัญพระพุทธรูป "พระพุทธรัตนชัยมงคลไตรโลกนาถ" การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผู้บริหารและอาจารย์ และการเล่นสาดน้ำตามประเพณีสงกรานต์