You are here::
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับสถาบันต่างประเทศ และโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย ณ Middle Tennessee State University และวัดไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่างประเทศ และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนการแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก