You are here::
 
 
อีเมล พิมพ์ PDF


 

ดร.ฐิติศักดิ์  เวชกามา

Dr.Thitisak Wechkama

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

โทร : 08-1057-7766   E-mail : -

นางสาววิภาภรณ์  วงศรีเทพ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 08-9220-7405   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวปวิตรา  สินเทาว์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 09-5663-1826  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางธิดารัตน์  วันแก้ว

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

โทร : 08-8736-9264   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายนวพัสส์  จันทร์เทพ

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

โทร : 08-99416600  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวเกสราภรณ์  สกุลโพน

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 08-4518-3584  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวจรัญญา  ทุงจันทร์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

โทร : 09-3328-9616   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวชนากานต์ คำเมรี

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 09-4495-2461   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นางสาวทัศวรรณ จาบาล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

โทร : 08-46840680   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายอภิสิทธิ์  ศรีพุทธา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทร : 09-1076-9410   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

นายเขตตะวัน เพชรกรรม

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

โทร : 09-8601-7292   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน