You are here::
 
 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการผลิตผลงานวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิต