You are here::
 
 

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง 1301 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.มัณฑนา นครเรียบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน อาจารย์ ดร.มนตรี ศรีราชเลา รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดงาน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ความคาดหวังของหน่วยงานที่มีต่อนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดยวิทยากรพิเศษ นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรม "สานสัมพันธ์พี่พบน้องและผองเพื่อน สิงหราชรุ่น 3" โดยรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์ในการฝึกประสบการวิชาชีพมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตนในการฝึกงานและตระหนักถึงความสำคัญก่อนการฝึกงาน