You are here::
 
 

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

 

วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา ประจำปี 2561