You are here::
 
 

งานประกันคุณภาพ

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ที่จะเป็นเสมือนกลไกที่จะทำให้ระบบงานและผู้ทำงาน
สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการ
ศึกษา รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้อยู่ในระดับที่ดียิ่งขึ้น
3. พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเป้าหมาย พันธกิจ และภารกิจของมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงาน โดยสะท้อนอัตลักษณ์และการปฏิบัติงานจริง
4. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
5. จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
7. ส่งเสริมและสนับให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลอื่นๆ

SAR ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553

SAR ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

คู่มือประกันคุณภาพ สำหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากร

แผนพัฒนาคุณภาพ

รายงานการประเมินตนเอง วงรอบปีการศึกษา 2551

แผนการจัดการความรู้ หลักสูตรวัฒนธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2552

คู่มือการประเมินประกันคุณภาพการศึกษารอบสาม ของ สมศ.

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน วงรอบปีการศึกษา 2553