ปริญญาเอก

พิมพ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554)

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย         : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ     : Doctor of Philosophy Program in Cultural Science
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม) :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศาสตร์)
(ชื่อย่อ)  :  ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม) :  Doctor of Philosophy  (Cultural Science)
(ชื่อย่อ)  :  Ph.D. (Cultural Science)